0234 / 57 00 10

sus

 

Metodologia de realizare a Topurilor de Firme organizate de

Camerele de Comerţ şi Industrie din România

 

             1. Topurile judeţene de firme

Topurile firmelor din judeţe şi municipiul Bucureşti, numite în continuare topurile judeţene de firme, sunt organizate de Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene în conformitate cu prevederile art. 4 lit. m din Legea nr. 335/2007 a Camerelor de Comerţ şi Industrie din România, modificată și completată.

Topurile judeţene de firme se obţin din clasamentele judeţene de firme, determinate de către Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene, pe baza prezentei metodologii.

1.1. Sursele de informaţii

Sursele de informaţii utilizate sunt:

 • Informaţii din situaţiile financiare ale societăţilor pentru anul anterior, conforme cu Directivele Europene, furnizate de Ministerul Finanţelor Publice;
 • Informaţii despre firmele legal înregistrate în România, furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
 • Informaţii despre firme, rezultate din activitatea camerelor judeţene[1];

 1.2. Condiţiile de admitere a firmelor în clasamente

Sunt admise în topurile judeţene de firme entităţile care sunt comercianţi conform legii şi îndeplinesc simultan următoarele condiţii, cu privire la datele de bilanţ depus pentru anul anterior:

 • Profit brut/din exploatare pozitiv;
 • Cifră de afaceri de minim 100.000 lei în cazul microîntreprinderilor şi minim 250.000 lei în cazul celorlalte entități.

Nu sunt admise:

 • Grupurile de interes economic (GIE);
 • Firmele ale căror cuantum format din suma datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului și impozitele și taxele neplătite la termenul stabilit la bugetele locale depășește cuantumul creanțelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului;
 • Firmele pentru care valoarea a cel puţin unui indicator calculat este negativă;
 • Firmele care la data realizării clasamentului se află în stare de radiere, faliment, lichidare, dizolvare, întrerupere temporară de activitate, insolvenţă.

Elementele financiare utilizate în vederea stabilirii accederii în clasamente sunt prezentate în Anexa 2. Pentru realizarea clasamentelor Topul Firmelor se prelucrează numai bilanţurile depuse în termenul legal la Ministerul Finanţelor Publice[2].

 

 1.3. Structura clasamentelor este facuta pe 5 sectiuni:

 • Agricultură,
 • Industrie,
 • Construcţii,
 • Comerţ,
 • Servicii,

pe 13 domenii de activitate:

– Agricultură,
– Industrie alimentară,
– Industrie uşoară,
– Industria lemnului,
– Industria prelucrătoare,
– Construcţii,
– Comert cu ridicata,
– Comert intermediar,
– Comert cu amanuntul,
– T.I.C. și Cercetare – Dezvoltare,
– Transporturi,
– Turism și Alimentație publica,
– Servicii diverse,

pe 196 de grupe de activitate și 5 clase de mărimea întreprinderilor.

Domeniile şi subdomeniile de activitate sunt împărţite pe grupe de activitate conform codului CAEN rev. 2, publicat în Monitorul Oficial nr. 293/2007 și al obiectului de activitate preponderent efectiv desfășurat declarat pe propria răspundere în situaţiile financiare pentru anul anterior. Corespondenţa dintre domenii şi grupele de activitate este descrisă în Anexa 1.

Clasificarea întreprinderilor pe clase de mărime se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu completările şi modificările ulterioare, care stabileşte criteriile de încadrare a firmelor, după cum urmează:

Clasa de mărime Criterii de încadrare
Microîntreprinderi Au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale[3] de până la 2 milioane euro, echivalent în lei
Întreprinderi mici Au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei
Întreprinderi mijlocii Au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro[4]
Întreprinderi mari Au între 250 şi 999 de salariaţi
Întreprinderi foarte mari Au peste 1000 de salariaţi

Pentru firmele care au maxim 249 de salariaţi, depăşirea unuia dintre criteriile de încadrare determină trecerea firmei în clasa următoare de mărime.   

 1.4. Indicatorii utilizaţi

Indicatorii utilizaţi pentru clasificarea firmelor sunt:

 • Cifra de afaceri netă (I1);
 • Profitul din exploatare (I2);
 • Rata profitului din exploatare (I3);
 • Eficienţa utilizării resurselor umane (I4);
 • Eficienţa utilizării capitalului angajat (I5).

Indicatorii sunt determinați astfel:

 • I1 = Cifra de afaceri netă;
 • I2 = Profitul din exploatare;
 • I3 = Profit din exploatare / Cifra afaceri ;
 • I4 = Valoarea adăugată[5] / Număr mediu de salariaţi;
 • I5 = (Profitul brut + Cheltuieli privind dobânzile) / Capital angajat[6].

Elementele financiare pe baza cărora se calculează indicatorii utilizați sunt prezentate în Anexa 2.

Pentru fiecare indicator şi domeniu de activitate este stabilită o pondere în cadrul punctajului total (P1, P2, P3, P4, P5). Ponderile indicatorilor sunt prezentate în Anexa 3.

 1.5. Punctajul

Punctajul fiecărei firme din top se obţine în modul următor:

 • Se determină indicatorii (I1, I2, I3, I4, I5) după formulele definite la punctul 1.4.;
 • Se determină mediile naționale ale indicatorilor (M1, M2, M3, M4, M5) prin calcularea, pentru fiecare grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderii, a mediei aritmetice a acelui indicator, aplicată pentru firmele care îndeplinesc, la nivel naţional, condiţiile de admitere la top;
 • Fiecare indicator este normalizat prin împărţirea la media sa naţională: I1 = I1 / M1, I2 = I2 / M2, I3 = I3 / M3, I4 = I4 / M4, I5 = I5 / M5;
 • Punctajul total (PT) se calculează ca suma produselor dintre indicatori şi ponderea aferentă fiecărui indicator: PT = (I1 * P1) + (I2 * P2) + (I3 * P3) + (I4 * P4) + (I5 * P5).

Firmele membre ale camerei judeţene, care au achitat cotizaţia la zi, primesc o bonificaţie de 10% din punctajul total.

Clasamentul judeţean de firme conţine câte maxim 10 firme pentru fiecare domeniu, grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderii, determinate prin ordonarea descrescătoare a punctajului total.

1.6. Distinctii acordate

Se acorda:

 • diploma pentru locul I;
 • diploma pentru locul II;
 • diploma pentru locul III;

1.7. Topul firmelor din judetul Bacau, 2018, pe sectiuni

 • TOP-ul Agricultorilor;
 • TOP-ul Industriasilor

– TOP-ul producatorilor din industria alimentara;
– TOP-ul producatorilor din industria usoara;
– TOP-ul producatorilor din industria lemnului;
– TOP-ul producatorilor din industria prelucratoare;

 • TOP-ul Constructorilor;
 • TOP-ul Comerciantilor;

– TOP-ul Comerciantilor cu ridicata
– TOP-ul Comerciantilor intermediari
– TOP-ul Comerciantilor cu amanuntul

 • TOP-ul Prestatorilor de Servii;

– TOP-ul Prestatorilor de servicii, T.I.C. și Cercetare – Dezvoltare
– TOP-ul Transportatorilor;
– TOP-ul Operatorilor din turism și alimentație publica;
– TOP-ul Prestatorilor de servicii diverse;

 1.8. Validarea clasamentului

Clasamentul judeţean de firme este analizat şi validat de catre Comisia de Validare  a Topului de firme, numită de către conducerea Camerei, la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti. Clasamentul validat devine topul judeţean de firme.

Informaţiile despre firmele din topul judeţean sunt actuale la momentul validării acestuia.

 

           2. Topul Naţional al Firmelor din România

Topul Naţional al Firmelor din România se organizează în exclusivitate de către Camera Naţională, în conformitate cu prevederile art. 28, lit. j din Legea 335/2007 a Camerelor de Comerț și Industrie din România, modificată și completată, şi Cap. III, art.17, punctul 13 din Statutul Camerei Naţionale.

Clasamentul Topului Naţional al Firmelor se realizează de către Camera Naţională, pe baza clasamentelor judeţene de firme furnizate de către Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene, prin interclasarea acestora şi păstrarea primelor maxim 10 poziţii pentru fiecare domeniu, grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderilor. Topul Naţional al Firmelor este format din firmele situate pe locul 1 – 10 în acest clasament, la fiecare domeniu, grupă şi clasă de mărime a întreprinderilor.

 

           3. Responsabilități

Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene şi Camera de Comerţ şi Industrie a României nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele erori în întocmirea situaţiilor financiare şi a oricăror alte documente utilizate la determinarea clasamentelor. Conform prevederilor legale, răspunderea revine celor care au întocmit documentele în cauză.

Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene şi Camera de Comerţ şi Industrie a României nu pot fi ţinute responsabile pentru orice daune sau pierderi ce ar putea rezulta în urma unei acţiuni sau renunţare la acţiune, ca urmare a utilizării, în orice scop, a datelor publicate în legătură cu Topurile Firmelor.

 

           4. Comunicarea publica a clasamentului

Se face în cadrul evenimentului Ziua Economiei Băcăuane care va avea loc pe data de 12 decembrie 2018 incepând cu ora 16:00 la Sala Ateneu, Bacău.
Vor fi nominalizate firmele clasate in Top conform metodologiei prezentate.

 

 

**********************************************************************************************************************************************************************

[1] Camerele de Comerţ și Industrie Judeţene pot proceda la verificarea informaţiilor din situaţiile financiare ale firmelor din top și din alte surse precum și din vizite la firme, pentru a evita eventuale erori care ar putea apare la clasificarea firmelor. In situaţia în care vor fi constatate neconcordanţe (între datele înregistrate în aplicaţia de Top și situaţia reală), acestea vor fi corectate pe baza unui document justificativ ce emană de la o instituţie / persoană / organ competent (proces verbal al comisiei de validare a clasamentului judeţean semnat de toţi membrii comisiei; declaraţie reprezentant legal; certificate emis, după caz, de auditor, cenzor sau ANAF, etc)

[2] data  limită de preluare în cadrul aplicaţiei a ultimei variante a bazelor de date furnizate de Ministerul Finanţelor Publice este 31 iulie 2018.

[3] Total active = Total active imobilizate + Total active circulante + Cheltuieli în avans

[4] Banca Națională a comunicat cursurile pieței valutare din data de 31.12.2017, în vederea întocmirii situațiilor financiare ale anului 2017 de către toate entitățile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată. Cursul valutar stabilit pentru euro la data de 31.12.2017: 1 Euro = 4.5681  

[5] Valoarea adăugată = Profit din exploatare + Cheltuieli cu personalul + Ajustările de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale + cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

[6] Capital angajat = datorii pe termen lung + capitaluri proprii.

**********************************************************************************************************************************************************************

 

ANEXA 1

TOPUL FIRMELOR DIN JUDETUL BACAU 2019

SECTIUNI SI REGISTRE

conform

C.A.E.N.

 1. AGRICULTURA 

Registru  CAEN
I – Cultivarea plantelor nepermanente – 011             

 

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv  orez), plantelor leguminoase si a  plantelor producatoare de seminte   oleaginoase         

0112 Cultivarea orezului               

0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor a radacinoaselor si tuberculilor    

0114 Cultivarea trestiei de zahar        

0115 Cultivarea tutunului     

0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile     

0119 Cultivarea altor plante din culturi  nepermanente   

II – Cultivarea plantelor din culturi permanente – 012 0121 Cultivarea strugurilor         

0122 Cultivarea fructelor tropicale si subtropicale

0123 Cultivarea fructelor citrice        

0124 Cultivarea fructelor semintoase si samburoase                      

0125 Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi

0126 Cultivarea fructelor oleaginoase

0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor

0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic

0129 Cultivarea altor plante permanente

III – Cultivarea plantelor pentru inmultire – 013 0130 Cultivarea plantelor pentru inmultire
IV – Cresterea animalelor – 014 0141 Cresterea bovinelor de lapte         

0142 Cresterea altor bovine

0143 Cresterea cailor si a altor cabaline

0144 Cresterea camilelor si a camelidelor

0145 Cresterea ovinelor si caprinelor

0146 Cresterea porcinelor

0147 Cresterea pasarilor

0149 Cresterea altor animale

V – Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)  – 015 0150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
VI – Activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa recoltare – 016 0161 Activitati auxiliare pentru productia vegetala         

0162 Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor

0163 Activitati dupa recoltare           

0164 Pregatirea semintelor

VII – Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului si activitati de servicii anexe vanatorii- 017 0170 – Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului si activitati de servicii anexe vanatorii
VII  – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor – 109 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma         

1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie (DE LA IND. ALIM.)

IX – Silvicultura – 021, 023, 024 0210 Silvicultura si alte activitati forestiere         

0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana

0240 Activitati de servicii anexe silviculturii

X – Pescuitul si acvacultura – 031, 032 0311 Pescuitul maritim         

0312 Pescuitul in ape dulci

0321 Acvacultura maritima

0322 Acvacultura in ape dulci

XI – Activitati de intretinere peisagistica – 813  8130 Activitati de intretinere peisagistica

 

 

2. INDUSTRIA ALIMENTARA 

Registru  CAEN
I – Productia, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne – 101 1011 Prelucrarea si conservarea carnii         

1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare

1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)

II – Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor – 102 1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
III – Prelucrarea si conservarea fructelor  si legumelor – 103 1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor         

1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume

1039 Prelucrarea si conservarea fructelor  si legumelor n.c.a.

IV – Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale si animale – 104 1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor         

1042 Fabricarea margarinei si a altor  produse comestibile similare

V – Fabricarea produselor lactate – 105 1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor         

1052 Fabricarea inghetatei

VI – Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon – 106 1061 Fabricarea produselor de morarit         

1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon

VII – Fabricarea produselor de brutarie si a produselor fainoase – 107 1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie         

1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie                           

1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare 

VIII – Fabricarea altor produse alimentare – 108, 109 1081 Fabricarea zaharului         

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase

1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei

1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor

1085 Fabricarea de mancaruri preparate

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice

1089 Fabricarea altor produse alimentare  n.c.a.

IX – Fabricarea bauturilor -110 1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice         

1102 Fabricarea vinurilor din struguri

1103 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe

1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare

1105 Fabricarea berii

1106 Fabricarea maltului

1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate

X – Fabricarea produselor din tutun – 120 1200 Fabricarea produselor din tutun

  

3. INDUSTRIA USOARA 

Registru  CAEN
I – Fabricarea produselor textile – 131, 132, 133 1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile         

1320 Productia de tesaturi

1330 Finisarea materialelor textile

II – Fabricarea altor articole textile – 139 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare         

1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)

1393 Fabricarea de covoare si mochete

1394 Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase

1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte

1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.

III – Fabricarea articolelor de imbracaminte, cu exceptia articolelor din blana – 141         

 

1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele         

1412 Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru

1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.

IV – Fabricarea articolelor din blana – 142 1420 Fabricarea articolelor din blana
V – Fabricarea articolelor de imbracaminte prin tricotare sau crosetare – 143 1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie         

1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte

VI – Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament; prepararea si vopsirea blanurilor – 151 1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor         

1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament

VII – Fabricarea incaltamintei – 152 1520 Fabricarea incaltamintei

 

 4. INDUSTRIA LEMNULUI 

Registru  CAEN
I – Exploatarea forestiera – 022 0220 Exploatarea forestiera
II – Taierea si rindeluirea lemnului  – 161 1610 – Taierea si rindeluirea lemnului 
III – Fabricarea produselor din lemn, pluta, paie si din alte materiale vegetale  – 1621, 1622, 1624, 1629 1621 Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn         

1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite          

IV – Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii – 1623 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
V – Fabricarea celulozei, hartiei si cartonului  – 171 1711 Fabricarea celulozei         

1712 Fabricarea hartiei si cartonului

VI – Fabricarea articolelor din hartie si carton – 172 1721 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton         

1722 Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton

1723 Fabricarea articolelor de papetarie

1724 Fabricarea tapetului

1729 Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.

VII – Tiparire si activitati de servicii conexe tiparirii – 181 1811 Tiparirea ziarelor         

1812 Alte activitati de tiparire n.c.a. 

1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire

1814 Legatorie si servicii conexe

1820 Reproducerea inregistrarilor

IX – Fabricarea de mobila – 310 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine         

3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii

3103 Fabricarea de saltele si somiere

3109 Fabricarea de mobila n.c.a.

 

5. INDUSTRIA PRELUCRATOARE

Registru  CAEN
I – Industria extractiva – 051, 052, 061, 062, 071, 072, 089, 091, 099 0510 Extractia carbunelui superior (PCS =/> 23865 kJ/kg)         

0520 Extractia carbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg)

0610 Extractia petrolului brut

0620 Extractia gazelor naturale

0710 Extractia minereurilor feroase

0721 Extractia minereurilor de uraniu si toriu

0729 Extractia altor minereuri metalifere neferoase

0891 Extractia mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelor naturale

0892 Extractia turbei

0893 Extractia sarii

0899 Alte activitati extractive n.c.a.   

0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale

0990 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor

II –  Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului – 192 1920 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului
III – Fabricarea substantelor si a produselor chimice – 201, 202, 203, 204, 205, 206  2011 Fabricarea gazelor industriale         

2012 Fabricarea colorantilor si a pigmentilor

2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza

2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de baza

2015 Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase

2016 Fabricarea materialelor plastice in forme primare

2017 Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare

2020 Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice

2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor

2041 Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere

2042 Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)

2051 Fabricarea explozivilor

2052 Fabricarea cleiurilor

2053 Fabricarea uleiurilor esentiale

2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

2060 Fabricarea fibrelor sintetice si  artificiale

IV – Fabricarea produselor farmaceutice – 211, 212 2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza         

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice

V – Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice – 221, 222 2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor         

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc

2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

 

VI – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice – 231, 233, 234, 239         

 

2311 Fabricarea sticlei plate         

2312 Prelucrarea si fasonarea sticlei plate

2313 Fabricarea articolelor din sticla

2314 Fabricarea fibrelor din sticla

2319 Fabricarea de sticlarie tehnica

2343 Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica

2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramica

2391 Fabricarea de produse abrazive

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

VII – Industria metalurgica – 241, 242, 243, 244, 245 2410 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje         

2420 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel

2431 Tragere la rece a barelor

2432 Laminare la rece a benzilor inguste

2433 Productia de profile obtinute la rece

2434 Trefilarea firelor la rece

2441 Productia metalelor pretioase

2442 Metalurgia aluminiului

2443 Productia plumbului, zincului si  cositorului

2444 Metalurgia cuprului

2445 Productia altor metale neferoase

2446 Prelucrarea combustibililor nucleari

2451 Turnarea fontei                   

2452 Turnarea otelului

2453 Turnarea metalelor neferoase usoare

2454 Turnarea altor metale neferoase

VIII – Fabricarea produselor din metal – 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259 2521 Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala         

2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice

2530 Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)

2540 Fabricarea armamentului si munitiei 

2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor

2561 Tratarea si acoperirea metalelor

2562 Operatiuni de mecanica generala

2571 Fabricarea produselor de taiat

2572 Fabricarea articolelor de feronerie

2573 Fabricarea uneltelor

2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel

2592 Fabricarea ambalajelor usoare din metal

2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri

2594 Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate: fabricarea de nituri si saibe

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

IX – Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice – 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)      2612 Fabricarea altor componente electronice  

2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii

2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum

2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie

2652 Productia de ceasuri

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie

2670 Fabricarea de instrumente optice si  echipamente fotografice

2680 Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati inregistrarilor

X – Fabricarea echipamentelor electrice – 271, 272, 273, 274, 275, 279 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice      2712 Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii  

2720 Fabricarea de acumulatori si baterii

2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica

2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri  electrice si electronice

2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2751 Fabricarea de aparate electrocasnice

2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

2790 Fabricarea altor echipamente electrice

XI – Fabricarea de masini, utilaje si echipamente – 281, 282, 283, 284, 289 2811 Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete.)      2812 Fabricarea de motoare hidraulice  

2813 Fabricarea de pompe si compresoare

2814 Fabricarea de articole de robinetarie

2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie

2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat

2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv  fabricarea calculatoarelor si a  echipamentelor periferice)

2824 Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric

2825 Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

2829 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.

2830 Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari  forestiere

2841 Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2849 Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2892 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii

2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului

2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei

2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului

2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului

2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.

XII – Fabricarea autovehiculelor de transport rutier – 291, 292, 293 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier      2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci  

2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule      

2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoarede autovehicule

XIII – Fabricarea altor mijloace de  transport – 301, 302, 303, 304, 309 3011 Constructia de nave si structuri plutitoare      3012 Constructia de ambarcatiuni sportive  si de agrement   

3020 Fabricarea materialului rulant

3030 Fabricarea de aeronave si nave spatiale

3040 Fabricarea vehiculelor militare de lupta

3091 Fabricarea de motociclete

3092 Fabricarea de biciclete si de vehicule pentru invalizi

3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

XIV – Alte activitati industriale – 321, 322, 323, 324, 325, 329 3211 Baterea monedelor      3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase  

3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale

3230 Fabricarea articolelor pentru sport

3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor

3250 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice

3291 Fabricarea maturilor si periilor

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

XV – Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor – 331, 332 3311 Repararea articolelor fabricate din metal       3312 Repararea masinilor  

3313 Repararea echipamentelor electronice si optice

3314 Repararea echipamentelor electrice

3315 Repararea si intretinerea navelor si barcilor

3316 Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale

3317 Repararea si intretinerea altor echipamentelor de transport n.c.a.

3319 Repararea altor echipamente

3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

XVI – Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat – 351, 352, 353 3511 Productia de energie electrica      3512 Transportul energiei electrice  

3513 Distributia energiei electrice

3514 Comercializarea energiei electrice

3521 Productia gazelor

3522 Distributia combustibililor gazosi, prin conducte

3523 Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte

3530 Furnizarea de abur si aer conditionat

XVII – Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare – 360, 370, 381, 382, 383, 390 3600 Captarea, tratarea si distributia apei       3700 Colectarea si epurarea apelor uzate  

3811 Colectarea deseurilor nepericuloase

3812 Colectarea deseurilor periculoase

3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor     

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 Activitati si servicii de decontaminare

 

 6. CONSTRUCTII 

Registru  CAEN
I – Extractia pietrei, nisipului si argilei – 081 0811 Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei      0812 Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului
II – Materiale pentru constructii – 222, 232, 233, 235, 236, 237 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii      2320 Fabricarea de produse refractare  

2331 Fabricarea placilor si dalelor din ceramica

2332 Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa

2341 Fabricarea articolelor ceramice de uz gospopdaresc si ornamental

2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica

2349 Fabricarea altor obiecte ceramice

2351 Fabricarea cimentului

2352 Fabricarea varului si ipsosului

2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii

2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii

2363 Fabricarea betonului

2364 Fabricarea mortarului

2365 Fabricarea produselor din azbociment

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos

2370 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei

III – Fabricarea de constructii metalice – 251 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal
IV – Dezvoltare (promovare) imobiliara 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara
V – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale – 412 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale         

 

 

VI – Lucrari de constructii a drumurilor si a cailor ferate – 421 4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor         

4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane

4213 Constructia de poduri si tuneluri

 VII – Lucrari de constructii a proiectelor utilitare – 422 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide         

4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

VIII – Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti – 429         

 

4291 Constructii hidrotehnice         

4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

IX – Lucrari de demolare si de pregatire a terenului – 431 4311 Lucrari de demolare a constructiilor         

4312 Lucrari de pregatire a terenului

4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

X – Lucrari de instalatii electrice – 432 4321 Lucrari de instalatii electrice         

 

XI – Lucrari tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii – 432 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat         

4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii

XI – Lucrari de finisare – 433 4331 Lucrari de ipsoserie         

4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie

4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor

4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

4339 Alte lucrari de finisare

XII – Alte lucrari speciale de constructii 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii         

4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

XIII – Activitati de arhitectura – 711 7111 Activitati de arhitectura
XIV Inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii         

 

7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii

  

7.1 COMERT INTERMEDIAR 

Registru  CAEN
I. Comert intermediar cu materii prime  agricole, intermediare, materii prime textile si semifabricate – 461 4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
II. Comert intermediar cu materii prime, materiale, masini si echipamente industriale – 461 4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie         

4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii

4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane

III. Comert intermediar cu mobila, articole de menaj si de fierarie – 461 4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
IV. Comert intermediar cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele – 461 4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele
V. Comert intermediar cu produse alimentare, bauturi si tutun – 461 4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
VI. Comert intermediar cu produse diverse – 461 4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.         

4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse

 

 7.2 COMERT CU RIDICATA

Registru  CAEN
   

I. Comert cu ridicata produse agricole – 462      

 

 

 

4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat      4622 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor  

4623 Comert cu ridicata al animalelor vii

4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate

II. Comert cu ridicata cu produse alimentare, bauturi si tutun – 463 4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor         

4632 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne

4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile

4634 Comert cu ridicata al bauturilor

4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun

4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase

4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente

4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste

4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun

III. Comert cu ridicata bunuri de consum  (imbracaminte, incaltaminte si textile) 4641 Comert cu ridicata al produselor textile         

4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei

IV. Comert cu ridicata bunuri de consum  (produse de uz gospodaresc) 4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor         

4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere

4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc

V. Comert cu ridicata bunuri de consum  (produse cosmetice si de parfumerie) 4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
VI. Comert cu ridicata bunuri de consum  (produse farmaceutice) 4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
VII. Comert cu ridicata bunuri de consum  (mobila, covoare si art. de iluminat) 4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat
VIII. Comert cu ridicata bunuri de consum  (ceasuri si bijuterii) 4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor
IX. Comert cu ridicata echip. informatic si telecomunicatii – 465 4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui
4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
X. Comert cu ridicata al altor masini si echipamente – 466 4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor         

4662 Comert cu ridicata al masinilor-unelte

4663 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii

4664 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricotat

4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou

4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou

4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

XI. Comert cu ridicata cu materii prime si materiale – 467 4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate         

4672 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire

4675 Comert cu ridicata al produselor chimice

4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare

4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

XII. Comert cu ridicata nespecializat  – 469 4690 Comert cu ridicata nespecializat

 

7.3 COMERT CU AMANUNTUL

Registru  CAEN
I. Comert nespecializat  (produse alimentare) 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare,  bauturi si tutun         

4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin  standuri, chioscuri si piete

II. Comert nespecializat  (produse nealimentare) 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse  nealimentare
III. Comert cu amanuntul cu prod. alimentare, bauturi si tutun – 472 4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate         

4722 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate

4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate

4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate

4725 Comert cu amanuntul al bauturilor in magazine specializate

4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate

4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate

IV. Comert cu amanuntul al carburantilor – 473 4730 Comert cu amanuntul al carburantilor in magazine specializate
V. Comert cu amanuntul echip. informatic si telecomunicatii – 474 4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui in magazine specializate
4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
4743 Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate
VI. Comert cu amanuntul bunuri de larg consum  (textile, imbracaminte, incaltaminte) 4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate         

4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate

4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate

4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete

VII. Comert cu amanuntul bunuri de larg consum  (fierarie, sticla, vopsitorie) 4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate
VIII. Comert cu amanuntul bunuri de larg consum  (mobila, covoare si art. de iluminat) 4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate       4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
IX. Comert cu amanuntul bunuri de larg consum   (articole, aparate electrocasnice) 4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate
X. Comert cu amanuntul bunuri de larg consum   (carti, ziare, papetarie, jocuri, jucarii) 4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate         

4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate

4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate

XI. Comert cu amanuntul bunuri de larg consum  (echipamente sportive) 4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate
XII. Comert cu amanuntul bunuri de larg consum  (cosmetice si parfumerie) 4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate         

 

XV. Comert cu amanuntul bunuri de larg consum  (flori, plante, seminte, hrana pentru animale) 4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate
XVI. Comert cu amanuntul bunuri de larg consum  (ceasuri, bijuterii) 4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate
XVI. Comert cu amanuntul bunuri de larg consum  (alte bunuri) 4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate         

4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine

4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse.

XVI. Comert cu amanuntul bunuri de larg consum – 474, 476, 477, 478  (ceasuri, bijuterii) 4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet         

4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor

 

8. CERCETARE-DEZVOLTARE si T.I.C. 

Registru CAEN
I . Cercetare-dezvoltare –  

Coduri CAEN  721, 722

7211  Cercetare-dezvoltare în biotehnologie  

7219  Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

7220  Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste

II. Fabricarea calculatoarelor, a echipamentelor periferice si a echipamentelor de comunicatii – Coduri CAEN  262,  263 2620  Fabricarea calculatoarelor  si a echipamentelor periferice  

2630  Fabricarea echipamentelor de comunicatii

III. Activitati de editare a jocurilor de calculator si a altor produse software  – Cod CAEN  582 5821  Activitati de editare a jocurilor de calculator  

5829  Activitati de editare a altor produse software

IV.Activitati de telecomunicatii  – Coduri CAEN  611, 612, 613, 619 6110  Activitati de telecomunicatii  prin retele cu cablu  

6120  Activitati de telecomunicatii  prin retele fara cablu (exclusiv prin  satelit)

6130  Activitati de telecomunicatii  prin satelit

6190  Alte activitati de telecomunicatii

V. Activitati de realizare a soft-ului si alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei  – Cod CAEN  620 6201  Activitati de realizare a soft-ului la comanda  

(software orientat client)

6202  Activitati de consultanta in tehnologia informatiei

6203  Activitati de management  (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

6209  Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

VI. Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si alte activitati ale portalurilor web – Cod CAEN  631 6311  Prelucrarea datelor, administrarea  paginilor web si activitati conexe, activitati ale protalurilor web
VII. Repararea calculatoarelor, echipamentelor periferice si echipamentelor de comunicatii   – Cod CAEN  951 9511  Repararea calculatoarelor  si a echipamentelor periferice  

9512  Repararea echipamentelor de comunicatii

 

 

9. TRANSPORTURI si DEPOZITE

Registru CAEN
I – Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata  – 491 4910 Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata
II – Transporturi de marfa pe calea ferata – 492 4920 Transporturi de marfa pe calea ferata
III – Alte transporturi terestre de calatori   – 493 4931 Transporturi urbane, suburbane si  metropolitane de calatori         

4932 Transporturi cu taxiuri

4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.

IV – Transporturi rutiere de marfuri si servicii de mutare – 494 4941 Transporturi rutiere de marfuri         

4942 Servicii de mutare

V – Transporturi prin conducte – 496 4950 Transporturi prin conducte
VI – Transporturi pe apa – 501, 502, 503, 504, 5010 Transporturi maritime si costiere de pasageri         

5020 Transporturi maritime si costiere de marfa

5030 Transportul de pasageri pe cai navigabile interioare

5040 Transportul de marfa pe cai navigabile interioare

VII – Transporturi aeriene – 511, 512         

 

5110 Transporturi aeriene de pasageri         

5121 Transporturi aeriene de marfa 

5122 Transporturi spatiale

VIII – Depozitari – 521 5210 Depozitari
IX – Activitati anexe pentru transporturi – 522  5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre         

5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa

5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene

5224 Manipulari

5229 Alte activitati anexe transporturilor

X – Activitati de posta si de curier – 531, 532 5310 Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal         

5320 Alte activitati postale si de curier

XI –  Intretinerea si repararea autovehiculelor  -452 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor

 

 10. TURISM si ALIMENTATIE PUBLICA

Registru CAEN
I – Hoteluri si alte facilitati de cazare – 551, 552 , 553, 559 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare         

5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

5590 Alte servicii de cazare

II – Restaurante – 561 5610 Restaurante
III – Catering si alte activitati de alimentatie – 562 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente         

5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.

IV – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor – 563 5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
V – Activitati de turism  si tur-operatori – 791, 799 7911 Activitati ale agentiilor turistice         

7912 Activitati ale tur-operatorilor

7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

 

 

11. ACTIVITATI FARMACEUTICE si DE ASISTENTA MEDICALA

Registru CAEN
I. Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice,  a articolelor medicale si ortopedice, in magazine  specializate – Coduri CAEN  4773, 4774 4773  Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice,  in magazine specializate 

4774  Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate

II.  Activitati de asistenta spitaliceasca  – 

Cod CAEN   861

8610  Activitati de asistenta spitaliceasca
III. Activitati de asistenta medicala generala – Cod CAEN  8621 8621  Activitati de asistenta medicala generala
  

IV. Activitati de asistenta medicala specializata – Cod CAEN  8622

  

8622 Activitati de asistenta medicala specializata

V. Activitati de asistenta stomatologica  – Cod CAEN  8623 8623  Activitati de asistenta stomatologica
  

VI.  Alte activitati referitoare la sanatatea umana –

Cod CAEN   869

  

8690  Alte activitati referitoare la sanatatea umana

VII. Activitati ale centrelor de ingrijire medicala – Cod CAEN  871 8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala
VIII. Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale – Cod CAEN 872 8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale
IX. Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure – Cod CAEN 873 8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
X. Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a. – Cod CAEN 879 8790 Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.
  

XI. Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrani

si pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure – Cod CAEN 881

  

8810 Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrani si pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure

  

XII. Alte activitati de asistenta de sociala, fara cazare – Cod CAEN 889

  

8891 Activitati de ingrijire zilnica pentru copii

8899 Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare, n.c.a.

 

 

11.  SERVICII DIVERSE

Registru CAEN
I – Activitati de editare – 581, 582 5811 Activitati de editare a cartilor         

5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare

5813 Activitati de editare a ziarelor

5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor

5819 Alte activitati de editare

II – Activitati de editare jocuri pe calculator si produse software – 581, 582 5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator            

5829 Activitati de editare a altor produse software

III – Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune; inregistrari audio si activitati de editare muzicala – 591 5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune         

5912 Activitati post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune

5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune

5914 Proiectia de filme cinematografice

IV – Activitati de realizare inregistrari audio si activitati de editare muzicala – 592 5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
III – Activitati de difuzare si transmitere de programe – 601, 602 6010 Activitati de difuzare a programelor de radio         

6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune

IV – Telecomunicatii – 611, 612         

 

6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu         

6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin  satelit)

6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit

6190 Alte activitati de telecomunicatii

V – Activitati de servicii in tehnologia informatiei – 620 6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)         

6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei

6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

VI – Activitati de servicii informatice – 631, 639 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe         

6312 Activitati ale portalurilor web

6391 Activitati ale agentiilor de stiri

6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a.

VII – Intermedieri financiare – 641, 642, 643, 649 6411 Activitati ale bancii centrale (nationale)         

6419 Alte activitati de intermedieri monetare

6420 Activitati ale holdingurilor

6430 Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare

6491 Leasing financiar

6492 Alte activitati de creditare

6499 Alte intermedieri financiare n.c.a. 

VIII – Activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii – 651, 652, 653 6511 Activitati de asigurari de viata         

6512 Alte activitati de asigurari (exceptand asigurarile de viata)

6520 Activitati de reasigurare 

6530 Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)

IX – Activitati auxiliare pentru intermedieri financiare – 661         

 

6611 Administrarea pietelor financiare         

6612 Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare

6619 Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii

X – Activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii – 662         

 

6621 Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor              

6622 Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari 

6629 Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii

XI – Activitati de administrare a fondurilor – 663         

 

6630 Activitati de administrare a fondurilor
XII – Tranzactii imobiliare – 681, 682, 683         

 

6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii         

6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

6831 Agentii imobiliare  

6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

XIII – Activitati juridice– 691 6910 Activitati juridice
XIV – Activitati de contabilitate – 692 6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
XV – Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activitati de management si de consultanta in management  – 701, 702 7010 Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate         

7021 Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii

7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management 

XVI – Activitati de inginerie – 711 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
XVI – Activitati de testari si analiza tehnica – 712 7120 Activitati de testari si analize tehnice
XVIII – Cercetare-dezvoltare – 721, 722 7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie         

7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

7220 Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste

XIX – Publicitate si activitati de studiere a pietei – 731, 732 7311 Activitati ale agentiilor de publicitate         

7312 Servicii de reprezentare media

7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice

XX – Activitati de design specializat – 741 7410 Activitati de design specializat
XXI – Activitati fotografice – 742 7420 Activitati fotografice
XXII – Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)– 743 7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
XXIII – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. – 749 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
XXIV – Activitati veterinare – 750  7500 Activitati veterinare 
XXV  – Activitati de inchiriere si leasing – 771, 772, 773, 774 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare         

7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv

7722 Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)

7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.

7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole

7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

7734 Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa

7735 Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport aerian

7739 Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 

 

XXVI – Activitati de servicii privind forta de munca – 781, 782, 783 7810 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca                   

7820 Activitati de contractare, pe baze  temporare, a personalului

7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca

XXVII – Activitati de investigatii si protectie – 801, 802, 803 8010 Activitati de protectie si garda         

8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare

8030 Activitati de investigatii

XXVIII – Servicii pentru cladiri – 811, 812 8110 Activitati de servicii suport combinate         

8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor

8122 Activitati specializate de curatenie

8129 Alte activitati de curatenie

XXIX – Activitati de secretariat – 821         

 

8211 Activitati combinate de secretariat         

8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de  secretariat

XXX – Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center) – 822 8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
XXXI – Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor  – 822 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
XXXII – Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor  – 829 8291 Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului         

8292 Activitati de ambalare 

8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

XXXIII – Invatamant – 851, 852, 853, 854, 855, 856         

 

8510 Invatamant prescolar          

8520 Invatamant primar

8531 Invatamant secundar general

8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional

8541 Invatamant superior non-universitar

8542 Invatamant superior universitar

8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational

8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice etc.)

8553 Scoli de conducere (pilotaj)

8559 Alte forme de invatamant n.c.a. 

8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant 

XXIV – Sanatate si asistenta sociala – 861, 862, 869, 871, 872, 873, 879, 881, 889 8610 Activitati de asistenta spitaliceasca         

8621 Activitati de asistenta medicala generala

8622 Activitati de asistenta medicala specializata

8623 Activitati de asistenta stomatologica

8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana

8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala

8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale

8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure    

8790 Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.

8810 Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrani si pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure

8891 Activitati de ingrijire zilnica pentru copii

8899 Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare, n.c.a.

XXV – Activitati culturale – 900, 910 9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)          

9002 Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole)

9003 Activitati de creatie artistica

9004 Activitati de gestionare a salilor de spectacole

9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor

9102 Activitati ale muzeelor

9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic

9104 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale

XXVI – Activitati sportive, jocuri de noroc –  920, 931, 932 9200 Activitati de jocuri de noroc si pariuri         

9311 Activitati ale bazelor sportive

9312 Activitati ale cluburilor sportive

9313 Activitati ale centrelor de fitness

9319 Alte activitati sportive

9321 Balciuri si parcuri de distractii

9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

XXVII – Repararea calculatoarelor si a echipamentelor de comunicatii – 951 9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice         

9512 Repararea echipamentelor de comunicatii

XXVIII – Reparatii de articole personale si de uz gospodaresc – 952 9521 Repararea aparatelor electronice de  uz casnic         

9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina

9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele

9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice

9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor

9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.

XXIX – Alte activitati de servicii – 960 9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana          

9609 Alte activitati de servicii n.c.a. 

XXX – Coafura si alte activitati de infrumusetare – 960 9602 Coafura si alte activitati de infrumusetare         

9604 Activitati de intretinere corporala

XXXI – Activitati de pompe funebre si similare  960 9603 Activitati de pompe funebre si similare  
XXXI – Alte activitati de servicii – 960, 970, 981, 982 9700 Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic         

9810 Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri si servicii destinate consumului propriu

9820 Activitati ale gospodariilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii

 

Grupe de activitate neadmise la topurile de firme

 

GRUPA DENUMIREA
6411 Activitati ale bancii centrale (nationale)
6419 Alte activitati de intermedieri monetare
6420 Activitati ale holdingurilor
6430 Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare
6491 Leasing financiar
6492 Alte activitati de creditare
6499 Alte intermedieri financiare n.c.a.
6511 Activitati de asigurari de viata
6512 Alte activitati de asigurari (exceptand asigurarile de viata)
6520 Activitati de reasigurare
6530 Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)
6611 Administrarea pietelor financiare
6612  Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare
6619 Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii
6621 Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor
6622 Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari
6629 Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii
6630 Activitati de administrare a fondurilor
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
8411 Servicii de administratie publica generala
8412 Reglementarea activitatilor organismelor care presteaza servicii in domeniul ingrijirii sanatatii, invatamantului, culturii si al altor activitati sociale, exclusiv protectia sociala
8413 Reglementarea si eficientizarea activitatilor economice
8421 Activitati de afaceri externe
8422 Activitati de aparare nationala
8423 Activitati de justitie
8424 Activitati de ordine publica si de protectie civila
8430 Activitati de protectie sociala obligatorie
9411 Activitati ale organizatiilor economice si patronale
9412 Activitati ale organizatiilor profesionale
9420 Activitati ale sindicatelor salariatilor
9491 Activitati ale organizatiilor religioase
9492 Activitati ale organizatiilor politice
9499 Activitati ale altor organizatii n.c.a.
9700 Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic
9810 Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu
9820 Activitati ale gospodariilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
9900 Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale

 

 

Anexa 2

        Elementele din situaţiile financiare utilizate în metodologia

                                   de realizare a topurilor de firme

Nume element

Situație financiară
tip 
BL

Situație financiară
tip 
BS

Cifra de afaceri netă F20 RD1 COL2 F20 RD1 COL2
Profitul din exploatare F20 RD43 COL2 –         

F20 RD44 COL2

F20 RD43 COL2 –         

F20 RD44 COL2

Cheltuieli cu personalul F20 RD22 COL2 F20 RD22 COL2
Ajustările de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale F20 RD25 COL2 F20 RD25 COL2
Profitul brut F20 RD64 COL2 –         

F20 RD65 COL2

F20 RD64 COL2 –         

F20 RD65 COL2

 

Datorii pe termen lung F10 RD64 COL2 F10 RD16 COL2
Cheltuieli privind dobânzile F20 RD56 COL2 F20 RD56 COL2
Capitaluri proprii F10 RD100 COL2 F10 RD46 COL2
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate F20 RD33 COL2 F20 RD33 COL2
Total active imobilizate F10 RD25 COL2 F10 RD4 COL2
Număr mediu de angajaţi F30 RD24 COL2 F30 RD24 COL2
Total active circulante F10 RD41 COL2 F10 RD9 COL2
Cheltuieli în avans F10 RD42 COL2 F10 RD10 COL2
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului F30 RD91 COL2 F30 RD91 COL2
Datorii restante în legătură cu bugetul  asigurărilor sociale și bugetul statului F30 RD9 COL1 +         

F30 RD15 COL1 +

F30 RD17 COL1

F30 RD9 COL1 +         

F30 RD15 COL1 +

F30 RD17 COL1

Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale F30 RD18 COL1 F30 RD18 COL1

 

 

 

Anexa 3

  Ponderile indicatorilor utilizaţi la calculul punctajelor

 

 

INDICATORI SI PONDERI

DOMENII

Cifra de afaceri netă (I1)
P1
Profitul din exploatare (I2)
P2
Rata profitului din exploatare (I3)
P3
Eficienţa utilizării resurselor umane (I4)
P4

Eficienţa utilizării capitalului angajat (I5)
P5

Agricultura 50% 20% 10% 10% 10%
Industrie 50% 20% 10% 10% 10%
Construcţii 50% 20% 10% 10% 10%
Comerţ 50% 20% 10% 10% 10%
Transporturi 50% 20% 10% 10% 10%
Turism 50% 20% 10% 10% 10%
Servicii 50% 20% 10% 10% 10%
Cercetare – Dezvoltare 40% 10% 10% 20% 20%

 

 

jos